Thiết bị kiểm tra chất lượng ngành sơn phủ

Máy đo độ nhớt
Sơn - mực in

TQC SHEEN

WALK-IN STABILITY CHAMBER

PHÒNG LƯU MẪU

Nghiên cứu độ ổn định dược phẩm

thermolab stability

Thiết bị ngành thực phẩm

Ametek Brookfield – USA

Máy đo độ nhớt

cPs / KU

brookfield

New PRODUCTS

Laptops & Desktops

In-Store Pickup Availible

New PRODUCTS

Laptops & Desktops

In-Store Pickup Availible

New PRODUCTS

Laptops & Desktops

In-Store Pickup Availible